STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYCH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej „Stowarzyszenie” nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych” i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (DZ.U. 01.79.855) oraz niniejszego Statutu i zgodnie z art. 17 w/w ustawy, uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest popieranie badań nad kulturą i cywilizacją japońską.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popieranie publikacji książek,
 2. współpracę z innymi podmiotami w zakresie zbierania informacji dotyczących badań w zakresie japonistyki
 3. upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o Japonii
 4. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną,
 5. organizowanie konferencji dotyczących tematyki japonistycznej
 6. kontakty z instytucjami zagranicznymi zajmującymi się podobną tematyką

§ 8

Realizując cele, o których mowa w § 7 niniejszego statutu, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia :

 1. stają się wszyscy członkowie założyciele uczestniczący w posiedzeniu założycielskim z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które uzyskają pisemne poparcie dwóch członków Stowarzyszenia i zostaną przyjęte przez Zarząd. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, oświadczenie o przystąpieniu i załączonych do niej oświadczeń dwóch członków o poparciu przyjęcia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która szczególnie zasłużyła się dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18 pkt 3 Statutu.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo członkom wspierającym nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko (firmę), datę urodzenia (datę uzyskania osobowości prawnej), miejsce zamieszkania (siedzibę oraz adres), oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz oświadczenie w przedmiocie zamiaru udzielenia wsparcia dla działalności Stowarzyszenia.
 3. Pozbawienie członkostwa członka wspierającego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 19 pkt 3 Statutu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 4. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;
 5. otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi:

 1. nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia
 3. są zwolnieni z obowiązku opłaty składek
 4. mają prawo uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
 5. są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§ 17

 1. Członkostwo członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. zgonu członka;
  2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu doręczonym członkowi co najmniej na 14 dni przed dniem podjęcia uchwały;
  3. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, przysługuje członkowi odwołanie, w terminie 30 dni, do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 18

Członkostwo członka honorowego ustaje na skutek:

 1. zgonu członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 3. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia członkostwa z uwagi na nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. zgonu członka lub utraty przez niego osobowości prawnej;
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 3. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia członkostwa z uwagi na nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia, lub wstrzymania na okres dłuższy niż 3 miesiące zadeklarowanego wsparcia dla Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 22

 1. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia,
  3. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
  4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  8. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
  9. inne uprawnienia przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu,

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz w roku kalendarzowym i powinno się odbyć do dnia 30 czerwca.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku a porządek obrad powinien przewidywać sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 25

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, miejscem i terminem jego odbycia powinna zostać doręczona członkom Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, listami poleconymi.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się Prezesa oraz od trzech do sześciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Prezes Zarządu kieruje całokształtem prac Zarządu.
 4. Uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, jest dwóch członków Zarządu łącznie.
 5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 28

Do uprawnień Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 5. inne uprawnienia przekazane Zarządowi na podstawie Statutu i przepisów prawa.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 30

 1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członkom Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 32

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia – przynajmniej raz do roku – pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
 4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
 5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu .

§ 33

 1. Członek przestaje pełnić funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej z chwilą:
  1. odwołania go
  2. rezygnacji
  3. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
  4. upływu kadencji
 2. W przypadku, w którym zgodnie z ust. 1 lit b i c członek przestaje pełnić funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organowi w którym członek ten sprawował funkcję przysługuje prawo uzupełnienia maksymalnie połowy składu organu w drodze podjęcia uchwały o powołaniu do tego organu innego członka zwyczajnego. Członek ten sprawuje swoją funkcję w organie do czasu podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu organu.
 3. W przypadku odwołania członka przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ze sprawowania funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, tylko ono uprawnione jest do uzupełnienia składu organu.
 4. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc liczby członków wspierających, przekroczy 100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa 3 lata. Jeden delegat jest wybierany na 3 członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, spadków, darowizn, zapisów, z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, subwencji oraz ofiarności publicznej.

§ 35

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 36

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 38

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia podejmie uchwałę o sposobie likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz wyznaczy likwidatorów Stowarzyszenia .

Komitet Założycielski

 1. Przewodnicząca – dr Krystyna Okazaki
 2. Z-ca Przewodniczącej prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
 3. Członek – dr Agnieszka Kozyra