Analecta Nipponica ISSN   2084-2147 czasopismo naukowe PSBJ, rocznik

 Analecta Nipponica information in English 

Analecta Nipponica nr 1/2011- wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 2/2013 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 3/2013 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 4/2014 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 5/2015 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 6/2016 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 7/2017 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 8/2018 – wersja elektroniczna

Analecta Nipponica nr 9/2019 – wersja elektroniczna

Komitet Redakcyjny

  • Redaktor naczelny: prof. Alfred F. Majewicz
  • Członkowie Komitetu Redakcyjnego:  prof. Agnieszka Kozyra, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, dr Adam Bednarczyk
  • Rada Naukowa:
Moriyuki Itō,  Gakushūin University in Tokyo
Mikołaj Melanowicz,  University of Warsaw
Sadami Suzuki,  International Research Center for Japanese Studies in Kyoto
Hideo Watanabe, Shinshū University in Matsumoto
Estera Żeromska, Adam Mickiewicz University in Poznań
 
  • Redaktorzy językowi: Aaron Bryson – język angielski;  Fujii Yoko-Karpoluk – język japoński

Przyjmowanie tekstów do publikacji

1. Artykuły przeznaczone do publikacji wraz z oświadczeniem prosimy  nadsyłać na adresy: i.nawrocka@uw.edu.pl lub a.kozyra@uw.edu.pl

Oświadczenie – wersja Word

Oświadczenie – wersja PDF

2. Redakcja przyjmuje artykuły w językach angielskim i japońskim, zaopatrzone w abstract, słowa klucze, biogram autora.

3. Przypisy w tekście i bibliografię proszę przygotowywać w standardzie Chicago.

Zapora “ghostwritting”

Redakcja uznaje “ghostwriting” i “guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą  podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom.

Redakcja zwraca się z prośbą do wszystkich autorów o  ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji z podaniem z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (autor koncepcji, założeń, metod badawczych przyjętych w publikacji). Informacje na ten temat prosimy o przesłanie drogą mailową w formie oświadczenia z podaniem afiliacji.

Zasady recenzowania tekstów do publikacji

1. Do recenzji przesyłane są teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję “Analecta Nipponica”.

2. Proces recenzyjny nadzoruje redaktor naczelny, który powołuje dwóch recenzentów-specjalistów w ramach danej dziedziny,  spoza jednostki, w której działa czasopismo i spoza której jest zatrudniony autor tekstu.

3. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku na bazie formularza recenzji dostępnego na stronie (poniżej).

4. Recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.  W sytuacji, gdy artykuł otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu), powołany zostaje superrecenzent, którego opinia ma wartość rozstrzygającą.

5. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

6. Redakcja ujawnia treść recenzji autorom, a – jeśli wymaga tego recenzent (recenzenci) – po ustosunkowaniu się autorów do uwag recenzentów, odsyła artykuł recenzentom do ich ponownej akceptacji.

7. W pozostałych przypadkach recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (związek małżeński, pokrewieństwo do II stopnia) zachodzące między recenzentem a autorem,  relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat).

8. Pisemna recenzja zawiera: ocenę artykułu pod względem merytorycznym, stylistycznym i bibliograficznym oraz jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Analecta Nipponica – wzór recenzji

Lista recenzentów artykułów w Analecta Nipponica nr 3-5

Lista recenzentów artykułów w Analecta Nipponica nr 1-2